• Thu. May 16th, 2024

SPAIN NEPAL COM

प्रधानमन्त्री ओलीको ७०औं जन्मदिन [फोटो फिचर]

Byspainnepal

Feb 23, 2021

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार आफ्नो जन्मदिन मनाएका छन् ।

मंगलबार ७० वर्ष पुगेका उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जन्मदिन मनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनका बुबा मोहनप्रसाद ओलीले टीका लगाइदिएर जन्मदिनको शुभकामना दिएका थिए । जन्मोत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका आफन्त‚ नातेदारहरूको संलग्नता थियो ।

kfl/jfl/s hd36df k|wfgdGqL sf7df8f}F, !! kmfu’g . k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL k|wfgdGqL lgjf; afn’jf6f/df &) cf}F hGdf]T;jsf cj;/df dª\unaf/ kfl/jfl/s hd36df . t:jL/ ;f}hGoMk|wfgdGqL ;lrjfno, /f;;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *